Version française, voir ci-dessous

 1. RESERVEREN- U kunt het vakantiehuis per e-mail reserveren: info@chateauderienne.be of 0475/945654. Bij afwezigheid gelieve een bericht in te spreken. Je wordt zo snel mogelijk gecontacteerd.
 2. Het vakantiehuis kan NIET gehuurd worden voor feesten, vrijgezellenbijeenkomsten, festiviteiten, .... het kan ook niet gehuurd worden door jongerengroeperingen, ... De rust van de omgeving dient ten allen tijde bewaard te worden.
 3. RESERVERINGSOPDRACHT EN BETALING - Iedere reserveringsopdracht wordt door de verhuurder bevestigd door middel van een aanvraag tot  reservatie. De huurder betaalt vervolgens binnen de 5 dagen 50 % van de huursom. Het saldo van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen de 6 weken voldoet u het bedrag in éénmaal. 
  Bij niet naleven van tijdige betalingen wordt de verhuring geannuleerd. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
 4. ANNULERING DOOR HUURDER - Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk aan de verhuurder te worden bevestigd. Vanaf het moment van boeking tot 8 weken voor de ingangsdatum van de huur, brengen wij u 50% van de huur in rekening. Bij annulering korter dan 8 weken voor de ingangsdatum wordt 75 % van de huur aangerekend. Bij annulering korter dan 2 weken voor de ingangsdatum is het volledige bedrag verschuldigd. In de huurprijs is geen annulatieverzekering voorzien. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten om deze kosten te dekken.
 5. ANNULERING DOOR VERHUURDER - Indien enige uitzonderlijke omstandigheid (overmacht) de verhuurder dwingt tot annulering van het gehuurde vakantiehuis zal de verhuurder aan de huurder de reeds betaalde huursom terugbetalen.
 6. KLACHTEN - Ondanks goede afspraken en regelmatige opvolging is het toch mogelijk dat u een gerechtigde klacht heeft. Hiervoor dient de huurder zich te melden bij de verhuurder die uw klacht zal proberen te verhelpen.
  Het voortijdig verlaten van het vakantiehuis ontslaat de verhuurder van iedere verplichting tot terugbetaling of schadeloosstelling.
 7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER - De verhuurder is gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren is verrekend of indien de te betalen kosten niet (geheel) door de huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
 8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER - De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade of diefstal van persoonlijke bezittingen van de huurder, in welke vorm, door welke oorzaak ook ontstaan.
 9. AANTAL PERSONEN - Het is niet toegestaan met meer dan 15 personen het vakantiehuis te huren. De standaardprijs die meegegeven wordt, is voor maximum 15 personen. 
 10. HUISDIEREN - Het is enkel toegestaan huisdieren mee te nemen naar of binnen te laten in de vakantiewoning mits voorafgaande toestemming en 30 Euro per verblijf per huisdier.
 11. KEUKEN, HANDOEKEN EN BEDLINNEN - De huurder zorgt zelf voor keuken-, bad- en bedlinnen. Tegen meerprijs van 275 Euro wordt voor keuken-, bad-& bedlinnen gezorgd. Voor het verlaten van het vakantiehuis dienen de gehuurde laken- en handdoekensets netjes verzameld te worden in de vestair. 
 12. BEDDEN - Het vakantieappartement heeft 1 slaapzeteltweepersoonsbed en 13 éénpersoonsbedden.  Er zijn voldoende donsdekens en kussens aanwezig.
 13. KOSTEN WATER, GAS, ELEKTRICITEIT EN VERWARMINGSKOSTEN - De prijzen voor verbruik van gas, water, hout en elektriciteit zijn vermeld op de pagina met de prijzen. Deze zijn berekend op een normaal verbruik van water, gas, hout en elektriciteit. Voor extreme verbruiken zal een meerprijs aangerekend worden en afgehouden worden van de waarborg.
 14. ONTVANGST SLEUTEL - De sleutelbos (in tweevoud) wordt door de verhuurder in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutels blijven eigendom van de verhuurder. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutels is de huurder een onherroepelijk bedrag verschuldigd van € 130 Euro per sleutelbos.
  Voor de overhandiging van de sleutels wordt er afgesproken tussen huurder en verhuurder. 
 15. WAARBORGSOM - Er wordt de huurder een waarborgsom van 1000 Euro gevraagd en dient gestort te worden 15 dagen voor aankomst. De waarborgsom wordt teruggestort binnen de 15 kalenderdagen indien er geen schade is. Bij schade wordt de herstelling van de waarborg ingehouden. Bij klachten over lawaai/geluidshinder wordt de waarborg ingehouden. Indien er binnen gerookt wordt of huisdieren zijn geweest zonder toestemming, wordt de waarborg ook ingehouden.
 16. SCHOONMAKEN - De huurder moet van het gehuurde vakantiehuis gebruik maken als een goede huisvader. Het appartement moet opgeruimd en netjes worden opgeleverd (afwasmachine leeggemaakt, vuilnis in de respectievelijke vuilcontainers en naar het hek gebracht, overal gestofzuigd, ...). De eindschoonmaak wordt door de verhuurder georganiseerd na elk verblijf.
 17. VOORSCHOT - Het betalen van een voorschot betekent dat u de algemene voorwaarden die in deze overeenkomst van toepassing zijn, aanvaardt.

Francais:

1. RÉSERVATION- Vous pouvez réserver la maison de vacances par e-mail : info@chateauderienne.be ou 0475/945654. En cas d'absence, veuillez laisser un message. Vous serez contacté dès que possible.
2. La maison de vacances ne peut PAS être louée pour des fêtes, des enterrements de vie de garçon, des festivités, .... ni être louée par des groupes de jeunes, ... Le calme et la tranquillité des environs doivent être préservés à tout moment.

3. ORDRE DE RÉSERVATION ET PAIEMENT - Chaque ordre de réservation est confirmé par le bailleur au moyen d'une demande de réservation. Le locataire paie alors 50 % du montant de la location dans les 5 jours. Le solde du loyer doit être payé au plus tard 6 semaines avant le début de la période de location. Pour les réservations effectuées dans les 6 semaines, le montant doit être payé en une seule fois.
Si les paiements ne sont pas effectués à temps, la location sera annulée. Aucune exception ne sera faite.
4. ANNULATION PAR LE LOCATAIRE - Les annulations doivent être confirmées au propriétaire par téléphone et par écrit. À partir du moment de la réservation et jusqu'à 8 semaines avant la date de début de la location, nous facturons 50 % du montant de la location. En cas d'annulation moins de 8 semaines avant la date de début de la location, 75 % du montant de la location seront facturés. En cas d'annulation moins de 2 semaines avant la date de début de la location, le montant total sera facturé. Le prix de la location ne comprend pas l'assurance annulation. Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais.
5. ANNULATION PAR LE PROPRIÉTAIRE -  Si une circonstance exceptionnelle (force majeure) oblige le propriétaire à annuler la location de la maison de vacances, le propriétaire remboursera au locataire le loyer déjà payé.
6. PLAINTES - Malgré de bons accords et un suivi régulier, il est toujours possible que vous ayez une plainte légitime à formuler. Dans ce cas, le locataire doit s'adresser au propriétaire qui essaiera de remédier à la situation.
Le départ anticipé du logement de vacances libère le propriétaire de toute obligation de remboursement ou d'indemnisation.
7. RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE - Pendant le séjour dans le logement de vacances, le locataire est entièrement responsable du logement de vacances loué, de son mobilier et de tous les objets appartenant au logement de vacances loué. Le locataire est également responsable des frais supplémentaires tels que la consommation excessive d'électricité, du mazout, du bois ou d'eau. La sous-location est strictement interdite.
Le propriétaire est en droit de tenir le locataire pour responsable à tout moment et dans le cas où le dommage causé n'est pas ou pas correctement réglé ou si les frais à payer ne sont pas (entièrement) pris en charge par le locataire. Tous les frais connexes sont entièrement à la charge du locataire mentionné dans la confirmation de réservation.

8. RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE - Le propriétaire n'accepte aucune responsabilité pour les dommages ou le vol des effets personnels du locataire, sous quelque forme que ce soit et pour quelque cause que ce soit.
9. NOMBRE DE PERSONNES - Il n'est pas permis de louer la maison de vacances à plus de 15 personnes. Le prix standard indiqué est pour un maximum de 15 personnes.
10. ANIMAUX - Les animaux domestiques ne peuvent être amenés ou admis dans la maison de vacances qu'avec une autorisation préalable et 30 euros par séjour et par animal.
11. LINGE DE CUISINE, LINGE DE BAIN ET LINGE DE LIT - Le linge de cuisine, de bain et de lit est fourni par le locataire. Le linge de cuisine, de bain et de lit peut fourni moyennant un supplément de 275 euros. Avant de quitter la maison, les draps et les serviettes loués doivent être soigneusement rangés dans les vestiaires.
12. LITS - L'appartement de vacances dispose d'une chambre à coucher avec un lit double et 5 chambres de 13 lits simples. Il y a beaucoup de couettes et d'oreillers.
13. FRAIS D'EAU, DE GAZ, D'ÉLECTRICITÉ ET DE CHAUFFAGE - Les prix de la consommation de gaz, d'eau, de bois et d'électricité sont indiqués sur la page des prix. Ils sont calculés sur la base d'une consommation normale d'eau, de gaz, de bois et d'électricité. En cas de consommation extrême, un supplément sera facturé et déduit de la caution.

14. RÉCEPTION DES CLÉS - Les clés (en double exemplaire) sont prêtées au locataire par le bailleur. Les clés restent la propriété du bailleur. En cas de perte, de vol ou de toute autre manière de perdre les clés, le locataire sera redevable d'un montant irrévocable de 130 € par trousseau de clés.
La remise des clés sera convenue entre le locataire et le bailleur.
15. DÉPÔT - Un dépôt de garantie de 1000 euros est demandé au locataire et doit être payé 15 jours avant l'arrivée. La caution sera remboursée dans les 15 jours calendaires s'il n'y a pas de dégâts. En cas de dégâts, les réparations seront déduites de la caution. En cas de plaintes concernant le bruit, la caution sera conservée. Si des fumeurs ou des animaux domestiques ont entré dans la maison de vacances sans autorisation, la caution sera également retenue.
16. NETTOYAGE - Le locataire doit utiliser la maison de vacances louée en bon père de famille. La maison doit être laissé propre et soigné (lave-vaisselle vidé, déchets dans les poubelles respectives et amené à la clôture, aspirateur partout, ...). Le nettoyage final est organisé par le propriétaire après chaque séjour.
17. PREDIT - Le versement d'un acompte signifie que vous acceptez les conditions générales applicables dans ce contrat.